ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSING. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. De koper neemt kennis van deze voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid ervan. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
2. OFFERTEN. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
3. LEVERING. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De door de verkoper voorziene leveringstermijnen worden opgegeven bij benadering en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering wegens onvoorziene omstandigheden, geeft geen recht op schadevergoeding noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De verkoper behoudt zich het recht voor de door de koper bestelde goederen in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De koper verplicht zich elke deellevering als een zelfstandige te beschouwen en derhalve iedere factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.Bestellingen die telefonisch of via mail geplaatst worden zijn bindend. Indien er een annulering volgt, wordt er 10% annuleringskost aangerekend op totaalbedrag van de bestelling.
4. VERVOER. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

5. KLACHTEN. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de drie dagen na levering. Klachten betreffende de factuur dienen ons per aangetekend schrijven te bereiken binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
6.  BETALING. Onze leveringen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald.
8. VERWIJLINTREST. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar.
9. SCHADEBEDING. Elke niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

10. GESCHILLEN. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van de zetel van mijn bedrijf RENARD NATUURLIJK alleen bevoegd.